Hesla pro rok 2022

 

Sbor

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští.
1. Jan 1,9

Staršovstvo

Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi!
Iz 55,3

Mládež

„Proto vám pravím: Nedělejte si starosti o svůj život, o to, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, o to, co si obléknete.
Mt 6,25

Dorost pátek

Dej mi poznat cestu, kterou mám jít; vždyť k tobě pozvedám svou duši!
Ž 143,8

Malý dorost (neděle)

Má-li z vás někdo nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.
Jak 1,5

Besídka

Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!
Ž 138,8

Maminky

A to je ta naprostá důvěra, kterou máme k němu, že kdybychom o něco žádali podle jeho vůle, slyší nás.
1. Jan 5,7

Seniorská skupinka

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, a nezapomínej, co vše vykonal.
Ž 103,2

Legoklub

Hospodin otvírá oči slepým, Hospodin pozvedá sklíčené, Hospodin miluje spravedlivé.
Ž 146,8

Modlitební skupinka

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.
Ž 14,2

Chvály - Libor

Hospodin štědře naplňuje tvé žádosti, obnovuje ti mládí jako orlovi!
Ž 103,5

Chvály - Verča

S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám hradbu.
Ž 18,30