Hesla pro rok 2023

 

Sbor

Ty jsi má síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad!
Žalm 59,10

Staršovstvo

Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
Iz 41,10

Mládež

Já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země. Otevři ústa a naplním je!
Žalm 81,11

Dorost pátek

Vy kdo se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina, je vám pomocí a štítem.
Žalm 115,11

Malý dorost (neděle)

Prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil "vnitřní člověk".
Ef 3,16

Besídka

Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!
Řím 8,15

Maminky

Hospodin štědře naplňuje tvé žádosti, obnovuje ti mládí jako orlovi!
Žalm 103,5

Seniorská skupinka

A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši.
Řím 8,1

Modlitební skupinka

Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní.
Žalm 5,13

Chvály - obě skupinky

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.
Řím 8,14

Pěvecký sbor

A za to se modlím, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží.
Fil 1,9-10